Organisaties

Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan iedereen - van jong tot oud - in onze gemeente. Hierbij gaat het om alle taken in de Jeugdzorg, Wmo en voorliggende voorzieningen. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is. Want alleen samen kunnen we de mensen die het lastig hebben zo ondersteunen dat zij naar vermogen meekomen in de maatschappij. Gemeente Hollands Kroon >> Incluzio Bezoek
Incluzio Hollands Kroon Bezoek
Productboek basisvoorzieningen 2019 Download


Dementie

De stichting Alzheimer Nederland geeft al 30 jaar hulp en informatie aan mensen en hun directe omgeving. Zij werken door belangenbehartiging en financiering van onderzoek aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.

Het Platform Dementie Noord Holland-Noord is een samenwerkingsverband van welzijnsorganisaties, gemeenten, de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland en Zorgkantoor Noord Holland-Noord. Samen zetten zij zich in om de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in onze regio structureel te verbeteren. Dat doen zij door hun kennis te delen, door samen te werken en door samen projecten op te zetten en uit te voeren. Dat is nodig, want het aantal mensen met dementie in deze regio (Noord-Kennemerland, West-Friesland en Noord Holland-Noord) zal de komende 40 jaar bijna verdubbelen. Bezoek

Het VUmc Alzheimercentrum biedt de best mogelijke zorg en behandeling. Betrokken specialisten richten zich op de optimale diagnose en behandeling en op baanbrekende wetenschappelijk onderzoek. Op de dagkliniek krijgen patiënten alle onderzoeken, die nodig zijn om de diagnose te kunnen stellen. Met de resultaten worden patiënten geholpen, maar deze worden ook voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt. Daarnaast wordt er internationaal samengewerkt met andere betrokken instanties. Bezoek


Chronisch zieken/mensen met beperking - Ieder(in)

Netwerk voor mensen met een beperking en/of een chronische ziekte. Streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij! Bezoek
De nieuwsbrief van september 2014 leest u hier: Bezoek
De nieuwsbrief van oktober 2014: Bezoek


Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad)

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) is een koepelorganisatie van circa 190 landelijke, provinciale en lokale gehandicapten en patiëntenverenigingen. De hoofddoelstelling waartoe diverse activiteiten ontplooid worden is het realiseren van een samenleving waaraan mensen met een chronische aandoening of handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Deze raad is sinds 1 januari 2014 opgegaan in Ieder(in). Zie boven.


Koepel organisatie WMO-raden

De koepel WMO-raden bevordert de onderlinge contacten van de WMO-adviesraden en ondersteunt de deskundigheidsbevordering van de aangesloten leden. Daarnaast treedt de koepel op als belangenbehartiger van de leden naar de politiek, overheid en andere landelijke organisaties. Bezoek


MIND Platform (voorheenLPGGz)

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. Zij streven ernaar de positie van die kwetsbare mensen structureel te verbeteren. Het LPGGz is gesprekspartner van en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, zorgverzekeraars en brancheorganisaties. Bezoek


Mantelzorg en vrijwilligerszorg - Mezzo

Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Als u zorgt voor een familielid of bekende met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd, dan kunt u terecht bij Mezzo. Voor informatie, advies en praktische steun, maar ook voor adressen voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg bij u in de buurt. Bezoek


Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

NPCF is een koepel van 32 organisaties. Zij maken zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben. Bezoek


Persoons Gebonden Budget (PGB) - Per Saldo

Per Saldo behartigt de belangen van mensen met een Persoonsgebonden Budget. Bezoek


Slecht Zienden (Oogvereniging)

De Oogvereniging is er voor iedereen met een visuele beperking, oogaandoening of doof blindheid. Als lid van de Oogvereniging blijft u op de hoogte van alle informatie die voor u relevant is. Ook heeft u toegang tot een groot netwerk om tips en ervaringen uit te wisselen. De Oogvereniging komt samen met u op voor uw belangen. Bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars en de politiek. Bezoek

Zoek
Bezoekers
68950